Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Inschrijven als aspirantlid

Door het volledig invullen van onderstaand formulier kunt u aspirantlid worden van de BGN. Voordat u het formulier invult, dient u de voorwaarden voor het aspirantlidmaatschap door te lezen.

Handboek lidmaatschapseisen

Tijdens het registratieproces geeft u akkoord voor een aantal lidmaatschapseisen. Het volledige Handboek Lidmaatschapseisen kunt u hieronder downloaden.

downloaden van een bestand 1 Handboek lidmaatschapseisen - versie 4 2 - januari 2016

Stap 1 Bewijs van inschrijving bij geaccrediteerde opleiding

Stap 2 Invoeren persoonsgegeven

PersoonsgegevensCorrespondentieadres

Contact gegevens

Stap 3 Akkoord verklaring

AKKOORDVERKLARING ASPIRANTLEDEN

 

Om aspirant-lid te kunnen worden van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (hierna te noemen BGN) dienen aspirant-leden zich schriftelijk, door middel van positieve bevestiging van dit formulier, akkoord te verklaren met de volgende punten:

 

 • U volgt een door de BGN geaccrediteerde opleiding.

 

 • Na aanmelding als aspirantlid krijgt u een eigen profiel en toegang tot (een beperkte versie van) het besloten gedeelte van de website.

 

 • Het aspirantlidmaatschap duurt ten hoogste twee jaar. Na aanmelding zal het aspirant- lid voor het einde van het tweede aspirantlidmaatschapsjaar door moeten stromen naar het kernlidmaatschap. Indien het aspirantlid niet kan doorstromen naar het kernlidmaatschap, stopt het aspirant lidmaatschap automatisch. Personen kunnen zich bij leven slechts één maal aanmelden als aspirant lid. U bent zelf verantwoordelijk voor de overstap van aspirantlid naar kernlid. Vanaf het moment dat u overstapt van aspirantlidmaatschap naar kernlidmaatschap betaalt u het lidmaatschapsgeld voor kernleden. Er vindt geen restitutie plaats van het lidmaatschapsgeld voor aspirant-leden.

 

 • Indien het diploma niet binnen twee jaar na registratie is ontvangen, stopt het aspirant-lidmaatschap automatisch.

 

 • Conform het gestelde in Artikel 5 van de BGN statuten, gedeponeerd op 1 juli 2005, laatstelijk gewijzigd op de Algemene ledenvergadering van 27 maart 2012, is het lidmaatschap persoonsgebonden en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. Dit betekent dat het een lid gehouden is zichzelf niet in verband te brengen met activiteiten welke in strijd zijn met de BGN regels, zowel direct als indirect, via eventueel andere aan hem gelieerde bedrijven. Tevens bent u persoonlijk gehouden het lidmaatschapsgeld te betalen.

 

 • De contributie/lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld door het bestuur, gebaseerd op de door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. De contributie wordt vooruit betaald voor 1 jaar. Voor de betaling van de contributie is het lid zelf verantwoordelijk. Dit kan plaatsvinden via een IDEAL-betaling of een bankoverschrijving. De betaling dient binnen 30 dagen na aanmaak van de factuur plaats te vinden.

 

 • Opzegging van het aspirantlidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een aspirantlidmaatschapsjaar, mits schriftelijk (daaronder begrepen email) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk.

 

 • Indien gedurende het jaar overgegaan wordt naar het kernlidmaatschap, wordt vanaf die betreffende datum het lidmaatschapsgeld voor het kernlidmaatschap betaald. Mocht u halverwege het jaar overstappen van aspirantlidmaatschap naar kernlidmaatschap, dan wordt restitutie van de contributie van het aspirantlidmaatschap verrekend met de contributie voor het kernlidmaatschap.

 

 • U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties. De meest voorkomende mutaties zijn wijziging adres of opzegging van het aspirantlidmaatschap.

 

 • De BGN kent een aantal voor de vereniging belangrijke documenten. U vindt deze in het besloten gedeelte van de website. Deze documenten zijn voor aspirantleden gedeeltelijk beschikbaar en niet toegankelijk voor derden. Het toesturen van documenten aan derden kan leiden tot sancties.

 

 • Op het openbare deel van de BGN-website staan naast de praktijkgegevens ook de namen van de leden vermeld. Belangrijkste argument hiervoor is het vergroten van de zichtbaarheid van de leden voor potentiële cliënten. Voor een aspirant-lid geldt deze vermelding niet; hij is immers nog niet in de openbaarheid getreden als gediplomeerd lid.

 

 • In geval het bestuur constateert dat een aspirantlid in strijd handelt met de regels van de beroepsvereniging, dan wel het lid de beroepsvereniging op onredelijke wijze benadeelt, wordt overgegaan tot het opleggen van sancties. Het bestuur heeft hiertoe meerdere mogelijkheden tot haar beschikking, variërend van een formele waarschuwing, een geldboete, tot aan een royement.

 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van genoemde voorwaarden en verklaart hierbij in te stemmen met de akkoordverklaring voor aspirantleden.


© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact