Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Aanmelden als kernlid

Door het volledig invullen van onderstaand formulier kunt u kernlid worden van de BGN. U hebt de opleiding afgerond door middel van het centrale examen bij TCI en u bent dus in het bezit van het TCI-diploma 'Gewichtsconsulent' én u voldoet  aan de overige lidmaatschapseisen voor het kernlidmaatschap.

*De ‘diploma’s 'oude stijl'  die behaald zijn bij de geaccrediteerde opleidingsinstituten vóór 1 september 2018  (en die geaccrediteerd waren op het moment dat het diploma behaald is), blijven geldig om lid te worden bij de BGN. 

N.B. Bekijk voordat u het formulier invult eerst de lidmaatschapseisen kernlidmaatschap.

 

Overstappen van aspirantlid naar kernlid? 

Bent u op dit moment al aspirantlid? Klik dan hier om over te stappen. U dient hiervoor ingelogd te zijn.

Handboek lidmaatschapseisen

Tijdens het registratieproces geeft u akkoord voor de lidmaatschapseisen. Deze lidmaatschapseisen zijn kort samengevat in de akkoordverklaring. Het volledige handboek kunt u hieronder terugvinden.

downloaden van een bestand 1 Handboek lidmaatschapseisen - versie 4 2 - januari 2016

Stap 1 Invoeren persoonsgegevens

PersoonsgegevensCorrespondentieadres

Contact gegevens

Stap 2 Invoeren werkadressen

De BGN toont uw werkadres, telefoonnummer en website op de ´Vind-Consulent´ kaart op de BGN-website.

Werkadres #i#

Stap 3 Inschrijving KvK


Stap 4 Akkoordverklaring

AKKOORDVERKLARING

 

Om lid te kunnen worden én blijven van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (hierna te noemen BGN) dienen leden zich schriftelijk, door middel van positieve bevestiging van dit formulier, akkoord te verklaren met de inhoud van de handboeken Lidmaatschapseisen en Cliëntbegeleiding.

 

De belangrijkste punten uit deze handboeken zijn:

 

 • De kerntaak van de BGN gewichtsconsulent is het begeleiden van cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.

 

 • Een BGN-lid mag als persoon geen afslankproducten en/of maaltijdvervangers verkopen, noch adviseren. Het is tevens niet toegestaan om afslankproducten en/of maaltijdvervangers te verkopen en/of adviseren in het bedrijf waar het BGN-lid eigenaar van is. 

 

 • Het is leden toegestaan producten en diensten te verkopen of adviseren, met uitzondering van producten/diensten van bedrijven/organisaties die tevens afslankmiddelen of maaltijdvervangers verkopen.

 

 • Het is leden toegestaan voedingssupplementen te adviseren of aan te bieden met uitzondering van voedingssupplementen die verkocht worden door bedrijven/organisaties die tevens afslankmiddelen verkopen, teneinde de naam gewichtsconsulent te vrijwaren van die van afslankproducten of maaltijdvervangers.

 

 • Leden verplichten zich tot het regelmatig deelnemen aan door de BGN geaccrediteerde bij- en/of nascholingen. Per drie jaar dienen leden minimaal vijftien bij- en/of nascholingspunten te behalen. Uitzondering geldt voor diegenen die bij aanvang van het lidmaatschap een diploma ouder dan twee jaar hebben. Zij dienen in de eerste drie jaar van hun lidmaatschap vijf extra nascholingspunten te behalen. Na drie jaar begint de telling opnieuw. Indien men gedurende een lopend kalenderjaar lid wordt, start de puntentelling vanaf de maand dat het lidmaatschap ingaat. Indien niet kan worden aangetoond dat er in drie jaar voldoende nascholingspunten zijn behaald, wordt het lidmaatschap eenzijdig door het bestuur beëindigd.

 

 • Van iedere cliënt wordt een objectieve bepaling gedaan van het gewicht, de lichaamslengte, de tailleomtrek, de Body Mass Index en het lichaamsvetpercentage. Het gewicht wordt tijdens ieder consult vastgesteld. De overige bepalingen minimaal eens per vier consulten.

 

 • Conform het gestelde in Artikel 5 van de BGN statuten, gedeponeerd op 1 juli 2005, laatstelijk gewijzigd op de Algemene ledenvergadering van 27 maart 2012, is het lidmaatschap persoonsgebonden en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. Dit betekent dat het een lid gehouden is zichzelf niet in verband te brengen met activiteiten welke in strijd zijn met de BGN regels, zowel direct als indirect, via eventueel andere aan hem gelieerde bedrijven.

 

 • De contributie/lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld door het bestuur, gebaseerd op de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde begroting. De contributie wordt vooruit betaald voor 1 jaar. Voor de betaling van de contributie is het lid zelf verantwoordelijk. Dit kan plaatsvinden via een IDEAL-betaling of een bankoverschrijving. De betaling dient binnen 30 dagen na aanmaak van de factuur plaats te vinden.

 

 • Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een lidmaatschapsjaar, mits schriftelijk (daaronder begrepen email) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand.

 

 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

 

 • U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het doorgeven van mutaties. De meest voorkomende mutaties zijn wijziging adres of opzegging van lidmaatschap.

 

 • De BGN kent een aantal voor de vereniging belangrijke documenten. U vindt deze in het besloten gedeelte van de website. Deze documenten zijn voor leden beschikbaar en niet toegankelijk voor derden. Het toesturen van documenten aan derden kan leiden tot sancties.

 

 • In geval het bestuur constateert dat een lid in strijd handelt met de regels van de beroepsvereniging, dan wel het lid de beroepsvereniging op onredelijke wijze benadeelt, wordt overgegaan tot het opleggen van sancties. Het bestuur heeft hiertoe meerdere mogelijkheden tot haar beschikking, variërend van een formele waarschuwing, een geldboete, tot aan een royement.

 

 • In alle gevallen waarin de handboeken Lidmaatschapseisen en Cliëntbegeleiding niet voorzien, beslist uitsluitend het bestuur van de BGN.

 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de lidmaatschapseisen van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en verklaart hierbij in te stemmen met de laatstelijk op de Algemene ledenvergadering van 30 oktober 2010 gewijzigde en vastgestelde handboeken Lidmaatschapseisen en Cliëntbegeleiding en zijn/haar werkzaamheden als gewichtsconsulent volgens deze handboeken te verrichten.

Stap 5 Kopie van uw diploma© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact