Homepage   |   Nieuwsarchief   |   Contact

Accreditatie aanvragen

Bent u opleider of trainer/coach en heeft u een bij- en/of nascholing welke geschikt is voor gewichtsconsulenten? Dan kunt u de betreffende nascholing voor accreditatie indienen bij de nascholingscommissie van de BGN. De nascholingscommissie beoordeelt of uw aanbod geschikt is voor gewichtsconsulenten en kent, in het geval van een positieve beoordeling, nascholingspunten toe. In dat geval vermelden wij uw nascholing op onze website.

Heeft u eerder een accreditatie verkregen voor een bij- en nascholing en wilt u deze verlengen? Gebruik dan het formulier Aanvraag accreditatie bij- en nascholing_verlenging.

Aan wie stuurt u de accreditatie-aanvraag?

U dient het formulier met de accreditatie-aanvraag in bij de nascholingscommissie van de BGN via nascholing@gewichtsconsulenten.nl 

Hoe lang duurt het beoordelen van de accreditatie-aanvraag?

De nascholingscommissie streeft ernaar om accreditatie-aanvragen binnen drie weken na ontvangst van alle stukken te beoordelen. 

Wat kost een accreditatie-aanvraag?

Aan een accreditatie voor bij- en nascholing zijn geen kosten verbonden.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

Zie voor een uitgebreide toelichting op onderstaande criteria het document 'Nascholingsbeleid 2014-2017'.

 • Het onderwerp maakt deel uit van het basiskennispakket van de BGN-gewichtsconsulent. 
 • De inhoud van het programma sluit aan bij de visie van de beroepsvereniging en is niet in strijd met de regels, zoals opgesteld in de handboeken, het beroepscompetentieprofiel en de BGN-richtlijnen. 
 • De inhoud van het programma is wetenschappelijk onderbouwd. Uitzondering op deze regel voor wetenschappelijke onderbouwing vormt een scholing gericht op coaching en/of motiverende gesprekstechnieken.
 • De aanbieder is een professionele organisatie op het gebied van het onderwerp van de scholing. 
 • Bij scholingen van commerciële instellingen geldt dat informatieoverdracht minimaal ⅔ van de tijd in beslag neemt.

 

Onderstaand document beschrijft het nascholingsbeleid van de BGN. Het bevat tevens uitgebreide informatie over accreditatie van bij- en nascholingen en het gehanteerde puntensysteem.

downloaden van een bestand BGN-nascholingsbeleid, informatie voor externe, versie 1, augustus 2017

Welke gegevens levert u aan?

Om uw aanvraag in behandeling te nemen, levert u onderstaande gegevens aan middels het aanvraagformulier.

 • de naam van de scholing
 • het onderwerp van de scholing
 • de datum/data van de scholing
 • de tijdsduur van de scholing
 • de locatie van de scholing
 • de kosten en de betalingsgegevens van de scholing
 • de inhoud (het programma en eventueel korte beschrijving van de scholing)
 • de contactgegevens van het opleidingsinstituut
 • de aan- en afmeldprocedure van de scholing
 • de verstrekking van een diploma / certificaat of ander deelnamebewijs na afloop

 

N.B. Voor cursussen en/of workshops welke langer dan twee dagdelen duren kan de nascholingscommissie het gehele cursus- opleidingsmateriaal opvragen ter inzage en/of beoordeling. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Download hier het aanvraagformulier voor accreditatie van een na- of bijscholing. U kunt het ingevulde formulier retourneren via nascholing@gewichtsconsulenten.nl

downloaden van een bestand Basisgegevens aanvragen acreditatie nascholing

Een bestaande accreditatie verlengen

Accreditatie voor een bij- of nascholing wordt alleen afgegeven voor de in de aanvraag vermelde cursusdata/locatie en geldt niet vanzelfsprekend voor eenzelfde activiteit op latere datum. Op het moment dat de activiteit doorloopt op nieuwe geplande data, volstaat het deze data door te geven aan de nascholingscommissie middels een Verlengings-aanvraagformulier. De commissie beoordeelt of de accreditatie wordt verlengd. 

Download hier het Verlengings-aanvraagformulier:

downloaden van een bestand Accreditatie verlengingsaanvraag bij-nascholing
© Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland 2012 Contact